Pro uzavření smlouvy je potřeba, aby zákazník (nájemce) byl starší 18 let, předložil platný občanský průkaz, určující jeho totožnost a složil kauci určenou půjčovnou.

Stroj nepůjčujeme osobám s úřední adresou na městském či obecním úřadě.

Majitel si vyhrazuje právo zvýšit kauci na 6000 kč za půjčení stroje.

I. Výše nájemného Smluvní strany se dohodly na ceně nájmu .

II. Předmět nájmu Předmětem nájmu je stroj na čistění koberců a čalounění zn. Kärcher SE 5.100

III. Předání a převzetí předmětu nájmu Stroj je nájemci předán v bezvadném technickém stavu včetně příslušenství a stvrzenky o zaplacení zálohy 1000kč a výše.

Technický stav zapůjčeného stroje je kontrolován pronajímatelem i nájemcem při vydávání i při vrácení stroje.

Případné závady se uvedou ve smlouvě o zapůjčení.

IV. Povinnosti nájemce (zákazníka) Lhůta půjčky je uvedena ve smlouvě a je závazná.

Stroj se vrací na dohodnutém místě a v dohodnutý čas.

V případě nesplnění termínu vrácení,je zákázník povinen zaplatit sankci 100kč za každou započatou půlhodinu oproti dohodnutému času vrácení.

Nájemce se zavazuje při poškození, zcizení, nevrácení zapůjčené věci uhradit vzniklou škodu.

Poškodí-li nájemce zapůjčený předmět, zavazuje se, že poskytovateli uhradí plnou výši nákladů na opravu v autorizovaném servisu.

Půjde-li o neopravitelnou závadu způsobenou nájemcem, ztrátu či odcizení, bude zakoupen nový kus na jeho náklady. Nájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb. a pořízení fotokopie OP

. Nájemce vrací stroj ve stavu, v jakém jej od majitele převzal, včetně řádného vyčištění všech komponentů pro účel dalšího pronájmu stroje.

Nájemce je povinen věnovat maximální pozornost, aby stroj a jeho příslušenství žádným způsobem nepoškodil.

Nájemce je povinen v případě jakékoliv závady bezodkladně telefonicky kontaktovat pronajímatele.

Nájemci je zakázáno jakýmkoliv způsobem stroj opravovat. Nájemce se zavazuje, že bude užívat stroj jen pro účel, pro který je určen, v souladu s dodržováním předpisů BOZP.

V. Ustanovení závěrečné Smluvní strany se dohodly, že skutečnosti upravené nájemní smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Občanského soudního řádu.

Nájemní smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, byla uzavřena svobodně, vážně a nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.